Forskning og utvikling (FoU) ved NSKI Høyskole

Ved NSKI Høyskole vil kjernen i FoU-arbeidet bestå av to deler:

·        Kunstnerisk utviklingsarbeid
·        Faglig utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid som kunstnerisk parallell til forskning, er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler. Krav til
kunstnerisk kjerne står sentralt, koblet med krav til refleksjon omkring prosess, metoder og kontekst, og synliggjøring av resultat.

Faglig utviklingsarbeid vil dreie seg om
utvikling av eget fag eller egen undervisning, og kan i stor grad knyttes opp mot den undervisningen NSKI Høyskole allerede gjør. Her kan man teste ut andre verktøy, metoder, undervisnings- og/eller vurderingsformer. Videre kan det her i stor grad legges opp til tverrfaglige samarbeid.

Her kan du lese om skolens FoU-arbeid i 2017/2018.


NSKI Høyskole har nedsatt en egen komité for FoU-arbeid. Ambisjonen er å styrke og heve kvaliteten på arbeidet,  sørge for

nasjonalt og internasjonalt samarbeid og å få resultatene publisert iht. lov om
universiteter og høyskoler.

Komiteen består av fire medlemmer, og behandler søknader om midler, samt fungerer som rådgivende organ for skolens ledelse.

Komiteen skal stimulere FoU-arbeid som fremmer refleksjon om innhold, prosess og metoder i kunstnerisk praksis, og refleksjon som bidrar i tverrfaglige diskurser internt i institusjonen og som kan implementeres
direkte i undervisningen.