ALDERSGRUPPE
14. AUGUST 2018
oppstart
14. august 2018
STED
Møllergata 9
VARIGHET
3 ÅR
Tid
Kl. 17:30 – 21:30
Studiepoeng
180
søknadSFRIST
15. FEBRUAR 2018

Om studiet

Om kurset

Bachelorgradsstudiet i skuespillerfag har som mål å utdanne profesjonelle skuespillere med hovedfokus på filmskuespill. Studiet retter seg også inn mot sceniske produksjoner og prosjekter. 

Du finner søknadsskjema her.

Studiet er tverrfaglig, og baserer seg på den amerikanske skuespillermetoden Method Acting, en teknikk som ble utviklet i New York på 1930- og 40-tallet av bl.a. Lee Strasberg, Sanford Meisner og Stella Adler. Metoden er basert på Stanislavskijs system.

Method Acting er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, og det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument. På den måten kan skuespilleren gjennom sine egne erfaringer skape roller og situasjoner som oppleves som troverdige og ekte.

Gjennom tre års fordypning i skuespillerfag får studentene en grundig opplæring og erfaring med Method Acting som verktøy. De arbeider med improvisasjoner, monologer, dialoger og scener, både filmatisk og i scenisk format. I flere av prosjektene arbeider de også sammen med registudentene ved skolen.De teoretiske fagene i kombinasjon med de praktiske, vil gi skuespillerstudentene en dypere forståelse for skuespillerens arbeid, og gjøre dem i stand til å utnytte sitt kunstneriske potensiale maksimalt i samhandling med regissører og andre aktører.Etter endt studie skal studenten kunne beherske skuespillerfaget som en helhet. Studenten skal kunne arbeide selvstendig, så vel som i gruppe, og beherske faget på et høyt nasjonalt nivå med utgangspunkt i Method Acting. Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap til å få jobb som utøvende skuespiller i faget, og i tillegg ha kompetanse som gjør dem i stand til å fortsette med videre- eller etterutdanning.

Hvem kan søke? For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Forventet læringsutbytte Fullført studie gir graden Bachelor i skuespillerfag.Etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk skal studentenes totale læringsutbytte defineres gjennom følgende:– kunnskap– ferdigheter, og– generell kompetanse

Kunnskap Studenten:– har bred kunnskap om skuespillerfaget, herunder arbeidsteknikkene i «Method Acting» slik som tekstanalyse, improvisasjon, sansearbeid og karakterarbeid basert på arbeidene til Stanislavskij, Strasberg, Adler, Meisner og Chubbuck– har grunnleggende kunnskap om komediefaget, med utgangspunkt i komedie basert på karakterbrist («comicflaw»)– har bred kunnskap om stemme og stemmedannelse, bevegelse og avspenning inn i et kunstnerisk utviklingsarbeid– kjenner til kunstnerisk utviklingsarbeide innenfor skuespillerkunst, film, TV og teater, samt nyutvikling og forskning innen området– kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet– har kunnskap om film- og teaterhistorie, tradisjoner og egenart

Ferdigheter Studenten:– kan anvende egen formidlings- og skaperkraft i en kunstnerisk sammenheng, reflektere over faglig utøvelse, og kunne justere denne under veiledning– kan anvende faglig kunnskap og resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeide i praktiske og teoretiske problemstillinger, og begrunne valg man tar i forhold til dette og i forhold til å utvikle seg selv som skuespiller– skal kunne drøfte og benytte egen kunstnerisk signatur i praktisk skuespillerarbeid– kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff relatert til skuespillerkunst, film, TV og teater, og i tillegg kunne belyse problemstillinger og treffe begrunnede valg– kan reflektere over eget arbeid med en rolle, og forstå og tilegne seg regissørens/instruktørens visjoner og analyser, og benytte disse i videreutviklingen av eget skuespillerarbeid

Generell kompetanse Studenten:– kan planlegge og gjennomføre eget utøvende arbeid i varierte oppgaver i film- og teaterproduksjoner av kortere og lengre varighet– har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som skuespiller, og gode etiske holdninger til arbeid innen kultursektoren– kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og dele erfaring fra produksjon, undervisning og generell kunnskap fra fagområdet med andre aktører i faget, både skriftlig og muntlig– kan samarbeide med andre fagfolk og yrkesgrupper i prosjekter og andre kunstneriske utviklingsarbeider– kan etablere seg selv som selvstendig utøvende skuespiller i film-, tv- og scenefeltet

Opptak til studietOpptak til studiet bachelorgradsstudiet i skuespillerfag skjer på grunnlag av opptaksprøver. For å bli tatt opp til studiene kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Dersom søkeren ikke har generell studiekompetanse kan opptakskomiteen vurdere søker på grunnlag av spesielle faglige kvalifikasjoner.

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve og en andreprøve. Førsteprøven består av en felles fysisk oppvarming og fremføring av en selvvalgt monolog. De søkere som etter førsteprøve kvalifiserer til videre prøver, blir kalt inn til en andreprøve senere samme dag. Andreprøven består av en sanseøkt, improvisasjon og personlig samtale. Opptakskomiteen legger vekt på egenskaper, forutsetninger og kunstnerisk uttrykk.De søkere som etter opptaksprøve kvalifiserer til opptak, men ikke får tilbud om studieplass, vil bli satt på rangert venteliste.

Fremgangsmåte for søknad Etter at søknadsskjema er utfylt og sendt inn vil du motta en e-post med dato for opptaksprøve. Søkere som kvalifiserer til opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne overføres til konto 6011.06.89791 i god tid før opptaksprøve. Søker må også dokumentere generell studiekompetanse i form av vitnemål fra videregående skole, dersom søker innehar dette. Dette kan lastes opp sammen med søknad, eller ettersendes til kontakt@nski.no.

Søknadsfrist for bachelorgradsstudium i skuespillerfag skoleåret 2018/2019 er 15.februar 2018.

Studieplan for BA i Skuespillerfag