ALDERSGRUPPE
14. AUGUST 2018
oppstart
14. august 2018
STED
Møllergata 9
VARIGHET
3 år
Tid
Kl. 17:30 – 21:30
Studiepoeng
180
søknadSFRIST
15.april 2018

Om studiet

Om kurset

Bachelorgradsstudiet i regi fokuserer på det opprinnelige og nære ved en regissørs arbeid, altså evnen til å forstå og tolke en dramatisk tekst gjennom gode analytiske metoder, samt å formidle denne tolkningen gjennom skuespillerarbeid og personinstruksjon, både for kamera og scenen. 

Du finner søknadsskjema her.

Gjennom regifagene, slik som manusutvikling og filmregi, vil studentene lære å fortelle en historie via kamera og på scenen.

Registudentene deltar selv i skuespillerarbeid gjennom monologer, improvisasjoner, dialoger og scener, både i filmatisk og scenisk format. Studiet vektlegger den amerikanske skuespillermetoden Method Acting, og det legges opp til at registudentene får en grundig innføring og erfaring med metoden som verktøy.

Etter endt studie skal studenten kunne beherske regifaget som en helhet. Studenten skal kunne arbeide selvstendig så vel som i samarbeid med andre yrkesgrupper, og beherske faget på et høyt profesjonelt nivå. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å møte arbeidslivet som utøvende instruktør/regissør etter endt utdanning. Studenten vil også inneha kompetanse til å fortsette med videre- eller etterutdanning.

Hvem kan søke? For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Forventet læringsutbytte: Fullført studie gir graden Bachelor i regi.Etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk skal studentenes totale læringsutbytte defineres gjennom følgende:– kunnskap– ferdigheter, og– generell kompetanse

Kunnskap Studenten:– har bred kunnskap om historiefortelling, regi- og skuespillerfag herunder arbeidsteknikkene i ”Method Acting” slik som tekstanalyse, improvisasjon og sansearbeid basert på arbeidene til Stanislavskij, Strasberg, Adler, Meisner og Chubbuck– kjenner til kunstnerisk utviklingsarbeide innenfor personinstruksjon og regi, nyutvikling og forskning innen området– har kunnskap om de tekniske sidene ved filmproduksjon og kjenner til helheten i film- og teaterarbeid– kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet– har kunnskap om film- og teaterhistorie, tradisjoner og egenart

Ferdigheter Studenten:– kan anvende faglig kunnskap og resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeide i praktiske og teoretiske problemstillinger, og begrunne valg man tar i forhold til dette som utøvende instruktør og regissør– kan anvende egen formidlings- og skaperkraft i en kunstnerisk sammenheng, reflektere over faglig utøvelse, og kunne justere denne under veiledning som personinstruktør– skal kunne drøfte og benytte egen kunstnerisk signatur i praktisk arbeid– kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff relatert til personinstruksjon og regi, og i tillegg kunne belyse problemstillinger og foreta begrunnede valg– kan anvende kunnskaper og ferdigheter i filmatiske og sceniske prosjekter

Generell kompetanse Studenten:– kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver i film- og teaterproduksjoner av kortere og lengre varighet– har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som utøvende instruktør og regissør, og har gode etiske holdninger til arbeid innen kultursektoren– kan både skriftlig og muntlig formidle sentralt fagstoff og problemstillinger, samt dele erfaring fra produksjon, undervisning og generell kunnskap fra fagområdet med andre aktører i faget– kan etablere seg selv som selvstendig utøvende kunstner

Opptak til studiet Opptak til studiet bachelor i regi skjer på grunnlag av opptaksprøver. Alle søkere må være over 18 år.

Søkere kan sende inn en skriftlig opptaksprøve i henhold til spesifikasjoner bekjentgjort overfor alle søkere. Du kan lese mer om dette her.  De søkere som etter første søknadsrunde kvalifiserer til videre prøver blir kalt inn til en praktisk opptaksprøve. Denne består av en selvvalgt og forberedt instruksjonsoppgave hvor søkeren instruerer skuespillere fra skolen i en enkel prøveprosess. I tillegg består den praktiske opptaksprøven av en personlig samtale. Opptakskomitéen overværer prøveprosessen, og gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av den første og andre opptaksprøven. I juryeringen legges det vekt på søkerens fortelleregenskaper, kreative og skapende evner, forståelse for regi- og skuespillerfagene samt egnethet.

De søkere som etter opptaksprøve kvalifiserer til opptak, men ikke får tilbud om studieplass, vil bli satt på rangert venteliste.

Fremgangsmåte for søknad Etter at søknadsskjema er utfylt og sendt inn vil du motta en e-post med informasjon om første del av opptaksprøven. Søkere som kvalifiserer til praktisk opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne overføres til konto 6011.06.89791 i god tid før opptaksprøve. Søker må også dokumentere generell studiekompetanse i form av vitnemål fra videregående skole, dersom søker innehar dette. Dette kan lastes opp sammen med søknad, eller ettersendes til kontakt@nski.no.

Søknadsfrist for bachelorgradsstudium i regi skoleåret 2018/2019 er 15. april 2018.

Studieplan