ALDERSGRUPPE
oppstart
14. august 2018
STED
Møllergata 9
VARIGHET
3 år
Tid
Kl. 17:30 – 21:30
Studiepoeng
180
søknadSFRIST
15.april 2018

Om studiet

Om kurset

Bachelorgradsstudiet i manus – scenetekst og tv-drama har som mål å utvikle gode forfattere. Studiet tilbyr spesialisering inn mot scenetekst eller tv-drama. Studentene gis en grunnleggende kompetanse for å skrive dramatikk for ulike medier og med ulike uttrykksformer, samtidig som dere får muligheten til å spesialisere dere i en av utdanningens hovedretninger.

Manusutdanningen stiller store krav til deg som student, og du vil være én av maksimalt tolv studenter som blir tatt opp hvert år. Gjennom strenge krav og en svært kompetent lærerstab samt  gjestelærere, vil du gjennom tre år få den erfaringen som skal gjøre deg kvalifisert til å arbeide som forfatter innen scenetekst eller tv-drama. 

Manusstudentene gis solid opplæring innen dramaturgi, karakterutvikling, analyse og alle klassiske faktorer innen arbeidet med dramatikk, og fokuset for studiet vil ligge i manusarbeid. Du vil hele veien gis kvalifisert sparring fra institusjonens erfarne mentorer og veiledere, for å utvikle nødvendig faglig kvalitet men også for å få utviklet et eget, personlig uttrykk. Det er et mål å utvikle gode håndverkere, innovatører og manusforfattere med en egen stemme og som også vil kunne kalles kunstnere.

Her er noen av lærerne du vil stifte bekjentskap med gjennom utdanningen:

Axel Hellstenius (Det tredje øyet, Fritt Vilt 2, Beatles, Elling, Mors Elling)

Jarl Emsell Larsen (Øyevitne, Kodenavn Hunter, Svarte penger – hvite løgner, Offshore, Fox Grønland)

Geir Meum Olsen (Varg Veum, Seks som oss, Hotel Cæsar)

Det helt unike i vårt manusstudie er at dere får arbeide sammen med studentene innen skuespill og regi, og dere vil få en grundig innføring og erfaring med Method Acting som verktøy. Dere skal altså selv delta i skuespillerarbeidet gjennom improvisasjon, monologer, dialoger og noen scener, både i filmatisk og scenisk format. Hensikten er at dere selv skal få kjenne ulike situasjoner på kroppen – for så å bruke denne erfaringen og verktøyet til lettere å kunne levendegjøre skrivearbeidet. Slik trening av manusforfattere finnes ennå ikke i Skandinavia, men er praktisert gjennom mange år i miljøer der man er langt forut innen manusutvikling.

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Nedenfor kan du lese mer om studiet og opptak.

Forventet læringsutbytte

Fullført studie gir graden Bachelor i manus – scenetekst og tv-drama.

Etter endt studie skal du beherske å skrive manus for TV og web-medier innen ulike fiksjonssjangre (drama, komedie, krim m.m.), scenetekst, og/eller kunne beherske andre manusrelaterte roller i bransjen. Du skal kunne arbeide både selvstendig og i team, og beherske mediet på et høyt nivå. Du skal ha tilstrekkelig med kunnskap til å kunne skrive fiksjonshistorier for TV, scene, nett- og andre medier.

Etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk skal kandidatenes totale læringsutbytte defineres gjennom følgende: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten:

har bred kunnskap om alle stegene man tar fra idé og fram til ferdig manus innen tv-, scene- og webmedier - har kunnskap om historiefortelling og kan arbeidsteknikkene i Method Acting slik som tekstanalyse, improvisasjon og sansearbeid basert på arbeidene til Stanislavskij, Strasberg, Adler, Meisner og Chubbuck - kan benytte disse teknikkene sammen med regissører og skuespillere ettersom studenten selv har deltatt i skuespillerfagene, men kan også benytte teknikkene i eget, selvstendig arbeid, som et middel for blant annet å levendegjøre eget materiale - har bred kunnskap om de ulike genrene, drama, humor, krim for TV, og de mest anvendte fortellerformene for scene, og kan fortelle for ulike aldersgrupper - har solid kunnskap og gode verktøy for karakterutvikling og dramaturgi - kjenner til verktøy for teamorientert skrivearbeid, mindfulness- innovasjons- og brainstormingsteknikker sett fra et forfattermessig ståsted - kjenner til kunstnerisk utviklingsarbeide innenfor forfatterskap, nyutvikling og forskning innen området og kan oppdatere sin kunnskap - har kunnskap om de tekniske sidene ved TV-, web-, scene- og filmproduksjon og kjenner til helheten i TV-, web-, film- og teaterarbeid - har kunnskap om teater-, film-, TV- og webhistorie, tradisjoner, egenart og rollen disse spiller og har spilt i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten:

kan anvende faglig kunnskap og resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeide i praktiske og teoretiske problemstillinger og begrunne valg man tar i forhold til dette som forfatter - kan anvende egen formidlings- og skaperkraft i en kunstnerisk sammenheng, reflektere over faglig utøvelse, og kunne justere denne i en skriveprosess i samhandling med andre forfattere, regissør, skuespillere og produsenter - skal kunne forfatte innenfor det mediet de skriver for - skal kunne drøfte og benytte egen kunstnerisk signatur – også kalt forfatterstemme - i praktisk arbeid alene, og i samarbeid med andre - kan anvende kunnskaper og ferdigheter i filmatiske og sceniske prosjekter - har en solid grunnkunnskap som gjør det lettere å kunne følge med i skiftene i bransjen og nye medier uten å miste sitt uttrykk, men tvert imot kunne være med på å innovere nytt - kan reflektere over eget faglig arbeid og / eller andres faglige praksis i produksjon, og kunne justere og videreutvikle dette – også med veiledning og sparring fra andre - kan reflektere over eget faglig arbeid og kunne justere og videreutvikle dette – også med veiledning og sparring fra andre.

Generell kompetanse

Kandidaten:

kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver i film-, TV-, web- og teaterproduksjoner av kortere og lengre varighet - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som skapende forfatter og har gode etiske holdninger til arbeid innen kultursektoren - kan både skriftlig og muntlig formidle sentralt fagstoff og problemstillinger, samt dele erfaring fra produksjon, undervisning og generell kunnskap fra fagområdet med andre aktører i faget - kan etablere seg selv som selvstendig utøvende forfatter - har generelt solid kunnskap om fagfeltet, og kan benytte denne til nytenkning og innovativt arbeid.

 

Opptak til studiet

Bachelor i manus – scenetekst og tv-drama tar opp 10 studenter hvert studieår. Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. Alle søkere må være over 18 år.

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve, en andreprøve med personlig intervju. Søkere som oppfyller kravene til opptak gjennom generell studiekompetanse, eller gjennom spesielle faglige kvalifikasjoner, kan sende inn en første prøve i henhold til spesifikasjoner bekjentgjort overfor alle søkere.

I denne første prøven kan søkeren velge mellom:

1. å dramatisere en novelle man får tilsendt fra instituttet, eller

2. å sende inn eget selvvalgt materiale dramatisert for scene eller skjerm.

Opptakskomiteen avgjør hvem som går videre til del 2 av søkeprosessen.

I del 2 får kandidaten tilsendt et konkret tema eller problemstilling som skal dramatiseres og leveres NSKI Høyskole innen en gitt og relativt kort frist. Kandidaten skal selv velge vinkling, premiss og kreativt uttrykk innenfor et gitt omfang/lengde. Det legges her vekt på kandidatens evne til å kreativt løse og gjennomføre en oppgave innenfor en ramme. Kandidaten vil etter innlevering av del to av opptaksprøven bli innkalt til personlig intervju som skal omhandle refleksjon over innsendt materiale, samt avdekke kandidatens personlige egnethet og egenrefleksjonsnivå for faget, og om vedkommende har den innstillingen som kreves for et slikt studium. Opptakskomiteen gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av den første og andre opptaksprøven, samt personlig intervju. I juryeringen legges det vekt på egenskaper, forutsetninger, kunstnerisk uttrykk og evnen til å løse en oppgave under et gitt tidspress, sammen med egenskaper fremkommet under personlig intervju.

 

Fremgangsmåte for søknad

Etter at søknadsskjema er utfylt og sendt inn vil du motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad samt beskrivelse av prosessen videre.

Søkere som kvalifiserer til opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne overføres til konto 6011.06.89791 i god tid før opptaksprøve. Søker må også dokumentere generell studiekompetanse i form av vitnemål fra videregående skole, dersom søker innehar dette. Dette kan lastes opp sammen med søknad, eller ettersendes til kontakt@nski.no.

Søknadsfrist for bachelorgradsstudium i Manus skoleåret 2018/2019 er 15.april 2018.

 

Studieplan